วิศวกรโยธา

We are hiring! วิศวกรโยธา About the Company: ลูกคา้ของเราเป็นบรษิ ัทรบั เหมากอ่ สรา้งทมี่ ปี ระสบการณ์การท างานมากว่า 40 ปีไดร้ับความน่าเชอื่ ถอื และการยอมรับอย่างแพร่หลายดว้ย การท างานทมี่ คีุณภาพ มกี ารบรหิ ารจัดการทดี่ ีและอกี ยงัสรา้งความสมั พันธอ์ นั ดแีละยาวนานแก่ผูร้่วมงานในทกุ ๆฝ่าย Position: Position: วิศวกรโยธา Report to: กรรมการผู้จัดการ (เจ้าของ) Location: นครราชสมีา Job Type: พนักงานประจา Salary Range: (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร) Benefits: ประกันสงัคม ประกันกลุ่ม และโบนัสประจ าปี(ขนึ้