วิศวกรโยธา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

We are hiring!

วิศวกรโยธา

About the Company:

ลูกคา้ของเราเป็นบรษิ ัทรบั เหมากอ่ สรา้งทมี่ ปี ระสบการณ์การท างานมากว่า 40 ปีไดร้ับความน่าเชอื่ ถอื และการยอมรับอย่างแพร่หลายดว้ย การท างานทมี่ คีุณภาพ มกี ารบรหิ ารจัดการทดี่ ีและอกี ยงัสรา้งความสมั พันธอ์ นั ดแีละยาวนานแก่ผูร้่วมงานในทกุ ๆฝ่าย

Position:

Position: วิศวกรโยธา

Report to: กรรมการผู้จัดการ (เจ้าของ)

Location: นครราชสมีา

Job Type: พนักงานประจา

Salary Range: (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร)

Benefits: ประกันสงัคม ประกันกลุ่ม และโบนัสประจ าปี(ขนึ้ อยกู่ ับผลประกอบการของบรษิ ัท)

Role Summary:

ต าแหน่งวิศวกรโยธามีหน้าที่ในการจัดการ ออกแบบ พัศนา ริเริ่ม และบ ารุงรักษาโครงการ อีกทั้งด าเนินการตรวจสอบหน้างานและ วเิคราะหข์ อ้ มูลตลอดจนประเมนิความเสยี่ งวัสดุและตน้ ทุนทอี่ าจจะเกิดขึ้น โดยวศิ วกรโยธาจะท างานอย่างใกลช้ ดิกับ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้จัดการวิศวกร และผู้จัดการฝ่ายจัดซอื้ เพอื่ ใหก้ ารท างานเป็นไปอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ ในทุกๆโครงการ

Key Responsibilities:

• จัดการการท างานไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กจนถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บนพื้นฐานของความปลอดภัยทันเวลาและการ บริการจัดการที่ยั่งยืน
• ด าเนินการตรวจสอบหน้างานและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพอื่ การท างานอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ
• ศกึษาข้อมูลทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการให้ถูกต้องตรงตามข้อก าหนดต่างๆและแบบที่วางไว้
• ประเมนิความเสยี่ งวัสดุและตน้ ทุนทอี่ าจเกดิ ขนึ้ ของแต่ละโครงการอย่างละเอียด
• ให้ค าแนะน าและแก ้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยความถูกต้องและสร้างสรรค์
• ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่พนักงานและตดิต่อประสานงานกับผมู้สี ว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
• ติดตามความคืบหน้าและรวบรวมรายงานของสถานะการท างานในโครงการต่างๆ
• บรหิ ารจัดการงบประมาณในการจัดซอื้ วุสดุและอุปกรณ์
• ปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับรวมถึงใบอนุญาตความปลอดภัยและจัดท ารายงานและเอกสารทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก าหนด

Qualifications:

• จบปริญญาตรีจากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา วิศกรรมโยธา
• มใีบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี วศิ วกรรมควบคุม สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา (ใบ ส.ย.)
• ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการท างานก่อสร้าง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการท างานก่อสร้างของภาครัฐบาล
• มคี วามรูแ้ ละความสามารถในการใชง้าน AutoCAD หรือ Civil 3D
• มคี วามเชยี่ วชาญในการวางผงั จัดล าดับ ออกแบบสาธารณูปโภค และการอนุมัติตามข้อบังคับต่างๆ
• สามารถเดินทางไปท างานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้
• ทักษะการบริหารจัดการโครงการและการก ากับดูแลที่ดี
• ทักษะการสอื่ สารและความสัมพันธร์ ะหว่างบุคคลทดี่ ี

Thank you for your interest in applying for the position and please note that only shortlisted candidates will be contacted for further correspondence. Candidates are not required to pay any fee to use our services.

Interested ?